Словник страхових термінів: Р

РЕГРЕС

(regres) – право страховика на висунення у межах фактично сплаченої страхувальникові суми відшкодування збитку / претензії до третьої сторони, яка винна у страховому випадку, з метою отримання від неї компенсації за нанесення шкоду.

РЕЗЕРВИ ЗБИТКІВ

(claims reserve) – елементи технічних резервів. Р. з. призначений для розрахунків з неоплачених збитків. Формування Р. з. формується на підставі заяв страхувальників на певну дату, що містять відповідні вимоги про відшкодування збитків. Величина Р. з. на звітну дату є сумою зарезервованих сум страхового відшкодування на вимогу страхувальника, щодо яких ще не прийнято рішень про повну або часткову відмову у виплаті страхових сум. Якщо Р. з. збільшується до витрат страховика. У разі зменшення Р. з. – різниця відноситься на зростання доходів страховика.

 

РЕЗЕРВ НЕЗАРОБЛЕНИХ ПРЕМІЙ

(unearned premium reserve) – частина премій за договорами страхування, що відповідає терміну страхування, який виходить за межі календарного року. У світовій практиці існує кілька методів визначення Р. н. в Україні Р. н. п. на звітну дату формуються залежно від сум надходження страхових премій за попередні 9 місяців (розрахунковий період). При цьому сума премій, що надійшла за 1 квартал, множиться на 0,25, за наступні 3 місяці – розрахункового періоду – на 0,5, за останні 3 місяці – на 0,75. знайдені добутки додаються. Так само обчислюється сума часток пере страховиків у резервах незароблених премій. Зі збільшенням (зменшенням) сум часток пере страховиків у Р. н. п. у звітному періоді відповідно збільшується або зменшується зароблені страхові платежі.

 

РЕЗЕРВИ СТРАХОВІ

(insurance reserve) – система фондів страховика, утворюють незалежно від видів страхування з метою забезпечення гарантії майбутніх страхових відшкодувань і виплат страхових сум. Р. с. визначаються по-різному в ризикових видах страхування і у страхуванні життя. У ризикових видах страхування формується резерв незароблених премій і резерв збитків, а у страхуванні життя – математичні резерви. Тимчасово вільні кошти Р. с. інвестується в цінні папери, нерухомість, розміщуються на депозитних рахунках у банках тощо, що дає можливість страховим компаніям отримувати додаткові доходи.

 

РЕЗЕРВИ ТЕХНІЧНІ

– Див. Технічні резерви.

 

РЕЗЕРВНИЙ ФОНД ПІДПРИЄМСТВА /ФОНД РИЗИКУ/

(reserve fund of enterprise, risk fund) – створюється з метою забезпечення безперебійності виробництва у разі виникнення ризикових ситуацій. Формується за рахунок прибутку в розмірі, визначеному статутом підприємства. Як правило, не перевищує 25% суми статутного фонду. Р. ф. п. використовується для покриття відносно малих збитків, зумовлених непередбаченими обставинами. Дає можливість при укладанні страхових договорів передбачати франшизу.

 

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ ОПЕРАЦІЙ

– показник рівня прибутковості страхових операцій: відсоткове відношення суми отриманого прибутку до загальної суми страхових платежів. Р. с. о. визначають також у розрізі видів страхування.

 

РЕПРЕСІЯ

(repression) –придушення випадкової події, якщо.

 

РЕПРЕСИВНІ ЗАХОДИ В СТРАХУВАННІ

(preventive mеasures in nisurance) – боротьба зі стихійним лихом (повінь, пожежа, великі снігові замети тощо) з метою зменшення розмірів втрат від знищення або пошкодження страхованих обєктів.

 

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ

(loss mitigation) – попередньо передбачений спосіб дій.

 

РТРОЦЕСІЯ

(retrocession) – процес подальшої передачі раніше прийнятих дробленням великих ризиків, розподілом відповідальності між дедалі більшою кількістю страховиків. Іноді частина таких ризиків може перейти до первинного страховика, якщо в договорі немає відповідного заперечення.

 

РИЗИК ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ

– небезпека виникнення матеріальних і фінансових втрат, збитків від проведення підприємницької діяльності, реалізації угод.

 

РИЗИК СТРАХОВИЙ

(risk) – термін, що відповідає кільком поняттям. Під Р. с. розуміють: а) ймовірну подію чи сукупність подій, на випадок яких здійснюється страхування. Р. с. – можливість загибелі або пошкодження майна від вогню, повені, землетрусу та іншого лиха. В особистому страхуванні Р. с. можуть бути – непрацездатність, смерть, дожиття до певного віку або події.; б) обєкт страхування; в) вид відповідальності страховика; г) розподіл між страховиком і страхувальником шкоди, заподіяної страховим випадком.

 

РИЗИКОВА ПРЕМІЯ

(risk (or pure) premiun) – частина страхової премії, яку страховик призначає для створення необхідного резерву з метою виплати страхового відшкодування.

 

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ

(risk management) – систематичне дослідження ризиків, що становлять загрозу для людей, майна й інтересів діяльності, а також розробка й вжиття заходів, спрямованих на вирішення проблеми ризиків. Р. м. охоплює ідентифікацію схильності до ризику, аналіз ступеня захищеності від ризику, опрацювання варіантів контролю за ризиком, вжиття заходів щодо фізичного знищення або скорочення ризику, фінансування можливого ризику зам рахунок самострахування або передачі ризику страховикам. Р. м. має свою специфіку стосовно кожного виду страхування.

 

РЕЦИПІЄНТ

– одержувач платежу чи субсидії.

 

РІТОРНО

(ritorno) – частина страхової премії, утримувана страховиком у разі розірвання договору.

ЗАМОВИТИ ЗВОРОТНІЙ ДЗВІНОК

×

Підпишіться на розсилку

×