Повідомлення про скликання річних загальних зборів АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКАЙД» які відбудуться 07 квітня 2016 року

Ш а н о в н і   А к ц і о н е р и!

Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «СКАЙД»

(місцезнаходження: Київська обл. село Старі Петрівці, вул. Дніпровська,4-А, офіс 3)

Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «СКАЙД», повідомляє про скликання загальних зборів, які відбудуться 07 квітня 2016 року о 12.00 год., за адресою Київська обл. село Старі Петрівці, вул. Дніпровська,4-А, офіс 3.

Реєстрація учасників зборів проводиться  07 квітня 2016 року з 11.00 год. до 11.45 год.

Порядок денний.

 1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів Акціонерів.
 2. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК «СКАЙД» за 2015 рік.
 3. Затвердження звіту Наглядової ради за результатами діяльності ПАТ «СК «СКАЙД» за 2015 рік.
 4. Затвердження звіту Ревізійної комісії про діяльність ПАТ «СК «СКАЙД» за 2015 рік.
 5. Затвердження висновку аудиторської фірми про діяльність ПАТ «СК «СКАЙД» за 2015 рік.
 6. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «СК «СКАЙД» за 2015 рік.
 7. Про розподіл прибутку (збитків) ПАТ «СК «СКАЙД» та затвердження розміру річних дивідендів.
 8. План покращення фінансового стану та стабілізації ПАТ «СК «СКАЙД».
 9. Затвердження планів діяльності ПАТ «СК «СКАЙД» на 2016 рік.
 10. Переобрання Наглядової ради Товариства.

   Основні показники Фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника                  період                 
  звітний попередній
Усього активів 334791 343794
Основні засоби 503 637
Довгострокові фінансові інвестиції 281734 265184
Запаси 18 55
Сумарна дебіторська заборгованість 22179 14784
Грошові кошти та їх еквіваленти 21203 41071
Нерозподілений прибуток 216358 220501
Власний капітал 284707 288850
Статутний капітал 60000 60000
Довгострокові зобов’язання 44921 47754
Поточні зобов’язання 5163 6743
Чистий прибуток (збиток) 772 34256
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6000 6000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 45 44

 

 • Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: Бюлетень Бюлетень. Цінні папери України № 35 від 25.02.2016р.
 • Розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів http://stockmarket.gov.ua  від 25.02.2016р.

       Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –  04 квітня 2016 року. З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцем їх проведення, в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 10.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 13.45). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління – Президент ПАТ «СК «СКАЙД» Стецюк В.М. тел./факс для довідок:

(04596) 44 – 132;         (04596) 44 – 549.

Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі:

 • документ, що посвідчує особу акціонера;
 • належним чином оформлене доручення щодо повноважень представників акціонерів.

 

Голова Правління – Президент

ПАТ «СК «СКАЙД»  Стецюк В.М.

ЗАМОВИТИ ЗВОРОТНІЙ ДЗВІНОК

×

Підпишіться на розсилку

×